MỘT SỐ BIỂU MẪU VĂN BẢN

TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG ÁN KHẢO SÁT XÂY DỰNG

BÁO CÁO KQ THẨM ĐỊNH NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG ÁN KHẢO SÁT XD

TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ KỸ THUẬT VÀ TỔNG DỰ TOÁN

BÁO CÁO KQ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ KỸ THUẬT VÀ TỔNG DỰ TOÁN

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT THIẾT KẾ KỸ THUẬT VÀ TỔNG DỰ TOÁN

TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH HS MỜI THẦU VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ 

BÁO CÁO KQ THẨM ĐỊNH HS MỜI THẦU VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ 

MẪU CÔNG VĂN