MỘT SỐ VĂN BẢN VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG

LUẬT QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

NGHỊ ĐỊNH 37/2010/NĐ-CP NGÀY 07/04/2010 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT VÀ QUẢN LÝ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

Thông tư số 10/2010/TT-BXD quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị.

NGHỊ ĐỊNH 38/2010/NĐ-CP NGÀY 07/04/2010 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ KHÔNG GIAN, KIẾN TRÚC CẢNH QUAN ĐÔ THỊ.

...

NGHỊ ĐỊNH 39/2010/NĐ-CP NGÀY 07/04/2010 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ KHÔNG GIAN XÂY DỰNG NGẦM ĐÔ THỊ.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...