MỘT SỐ VĂN BẢN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

LUẬT ĐẦU TƯ

LUẬT XÂY DỰNG.

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN ĐTXD.

NGHỊ ĐỊNH 108/2006/NĐ-CP NGÀY 22/09/2006 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ.

...

NGHỊ ĐỊNH 02/2006/NĐ-CP NGÀY 05/01/2006 CỦA CHÍNH PHỦ vỀ BAN HÀNH QUY CHẾ KHU ĐÔ THỊ MỚI.

Thông tư số 04/2006/TT-BXD ngày 18/08/2006 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Quy chế khu độ thị mới ban hành theo Nghị định 02/2006/NĐ-CP.

NGHỊ ĐỊNH 12/2009/NĐ-CP NGÀY 10/02/2009 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Thông tư số 03/2009/TT-BXD quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

NGHỊ ĐỊNH 83/2009/NĐ-CP NGÀY 10/02/2009 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ BỔ SUNG, SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH 12/2009/nđ-cp VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

...

...

...

...

...

...

...