MỘT SỐ VĂN BẢN VỀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

NGHỊ ĐỊNH 112/2007/NĐ-CP NGÀY 14/12/2009 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XD CÔNG TRÌNH

Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư XD công trình.

...

Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.

...

Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/09/2009 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức chi phí Quản lý dự án và tư vấn đầu tư XD công trình.

...

Thông tư số 17/2010/TT-BXD ngày 30/09/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí Quy hoạch xây dựng và Quy hoạch đô thị.

...

Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính Quy định về Quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...