MỘT SỐ VĂN BẢN KHÁC

LuẬT ĐẤT ĐAI.

LUẬT NHÀ Ở.

NGHỊ ĐỊNH 71/2010/NĐ-CP NGÀY 23/06/2010 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT NHÀ Ở.

Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/09/2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 71/2010/NĐ-CP.

...

Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/04/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất  

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...