MỘT SỐ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

NGHỊ ĐỊNH 209/2004/NĐ-CP NGÀY 16/12/2004 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

1. Thông tư số 11/2005/TT-BXD  hướng dẫn kiểm tra và chứng nhận  sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng

2. Thông tư số 12/2005/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung về Quản lý chất lượng công trình xây dựng và điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng

NGHỊ ĐỊNH 08/2005/NĐ-CP NGÀY 24/01/2005 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG

Thông tư số 15/2005/TT-BXD hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng

NGHỊ ĐỊNH 12/2009/NĐ-CP NGÀY 10/02/2009 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Thông tư số 03/2009/TT-BXD quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

NGHỊ ĐỊNH 58/2008/NĐ-CP NGÀY 05/05/2008 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT ĐẤU THẦU VÀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU XÂY DỰNG THEO LUẬT XÂY DỰNG

Thông tư số xx/200x/TT-BXD hướng dẫn xxx

QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/2005/QĐ-BXD ngày 03/02/2005 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Ban hành Định mức chi phí Quy hoạch xây dựng

QUYẾT ĐỊNH SỐ 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/04/2005 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Ban hành Định mức chi phí QLDA đầu tư xây dựng công trình.

QUYẾT ĐỊNH SỐ 11/2005/QĐ-XD ngày 15/04/2005 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Ban hành Định mức chi phí Lập dự án và Thiết kế xây dựng công trình.

THÔNG TƯ SỐ 04/2005/TT-BXD ngày 01/04/2005 CỦA BỘ XÂY DỰNG

Về việc Hướng dẫn lập và quản lý chi phí dự án đầu tư XD công trình

NGHỊ ĐỊNH 99/2007/NĐ-CP NGÀY 13/06/2007 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XD CÔNG TRÌNH

Thông tư số 05/2007/TT-BXD hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư XD công trình.

THÔNG TƯ sỐ 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Về việc hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng.