Lời nói đầu

- Mục đích đề tài.

Nội dung chương trình

- Giới thiệu nội dung của tài liệu.

Công tác Thiết kế và Thẩm định thiết kế

1- Nội dung công tác Thiết kế cơ sở.

2- Nội dung công tác Thẩm định thiết kế cơ sở.

3- Nội dung công tác Thiết kế kỹ thuật.

4- Nội dung công tác Thẩm định thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán.

  Tài liệu Pháp lý

    1. Các văn bản về Quy hoạch xây dựng:

    - Luật quy hoạch

    - Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính Phủ về Lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

    - Nghị định 38/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính Phủ về Quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị.

    - Nghị định 39/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính Phủ về Quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị.

    - Thông tư 10/2010/TT-BXD ngày 11/08/2010 của Bộ Xây dựng Quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị.

    2. Các văn bản về Quản lý đầu tư xây dựng:

    - Luật đầu tư

    - Luật Xây dựng

    - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư XD

    - Nghị định 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 của Chính Phủ Ban về việc ban hành quy chế khu đô thị mới.

    - Thông tư 04/2006/TT-BXD ngày 18/08/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện quy chế khu đô thị mới ban hành kèm theo Nghị định 02/2006/NĐ-CP

    - Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Đầu tư.

    - Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 và Nghị định 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính Phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

    - Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/03/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 12/2009/NĐ-CP

    3. Các văn bản về Quản lý chất lượng công trình xây dựng:

    - Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 và Nghị định 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 của Chính Phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng

    - Thông tư số 11/2005/TT-BXD ngày 14/07/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình.

    - Thông tư số 27/2009/TT-BXD ngày 31/07/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

    4. Các văn bản về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng:

    - Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính Phủ về Quản lý chi phí đầu tư XDCT.

    - Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

    - Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.

    - Thông tư số 17/2010/TT-BXD ngày 30/09/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

    - Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/09/2009 của Bộ Xây dựng   công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn ĐTXD công trình.

    - Công văn số 887/BXD-KTXD ngày 07/5/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ 01/01/2011.

    - Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước.

    5. Các văn bản về Lựa chọn nhà thầu xây dựng:

    - Luật đấu thầu

    - Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính Phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng  theo Luật xây dựng.

    - Nghị định 48/2010/NĐ-CP ngày 07/05/2010 của Chính Phủ về hợp đồng trong hoạt động XD.

    6. Các văn bản khác:

    - Luật đất đai

    - Luật nhà ở

    - Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/06/2010 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật nhà ở.

    - Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/09/2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2010/NĐ-CP.

    - Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/04/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất.

...

   Hồ sơ mẫu.

1- Hồ mẫu.

  + Dự án đầu tư xây dựng.

  + Hồ sơ thiết kế kỹ thuật.

  + Hồ sơ mời thầu.

  + Hồ sơ dự thầu.

2- Một số biểu mẫu văn bản.

  + Tờ trình xin thẩm định TKCS dự án đầu tư xây dựng.

  + Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng.

  + Tờ trình xin thẩm định phương án khoan khảo sát địa chất.

  + Báo cáo kết qủa thẩm định phương án khoan khảo sát địa chất.

  + Tờ trình xin thẩm định thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán.

  + Báo cáo kết qủa thẩm định thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán.

  + Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán.

  + Tờ trình xin thẩm định hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá.

  + Báo cáo kết qủa thẩm định hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá.

  + Mẫu công văn.

  + ...

  Bảng tra cứu

1- Danh mục Quy chuẩn, Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam

2- Trình tự tính toán các cấu kiện.

  + Kết cấu thép.

  + Kết cấu bê tông cốt thép.

  + Kết cấu gạch đá.

  + Kết cấu gỗ.

3- Số liệu về tải trọng.

  + Trọng lượng đơn vị một số loại vật liệu xây dựng.

  + Tải trọng tiêu chuẩn phân bố đều trên sàn và cầu thang.

  + Tải trọng gió.

  + Hệ số vượt tải.

4- Đặc trưng một số vật liệu xây dựng.

  + Vật liệu thép.

  + Vật liệu bê tông.

  + Vật liệu gạch đá.

  + Vật liệu gỗ.

5- Bảng chuyển đổi đơn vị đo lường.

  Công cụ trợ giúp.

1- Hướng dẫn sử dụng phần mềm SAP 2000.

  + Lời nói đầu.

  + Giới thiệu phần mềm SAP 2000.

  + Những khái niệm cơ sở.

  + Chức năng của các Menu.

  + Một số bài tập cơ bản.

  + Tài liệu tham khảo.

2- Một số chương trình nhỏ để tính toán, kiểm tra nhanh.

  + Tính toán, kiểm tra cốt thép cột.

  + Tính toán, kiểm tra cốt thép dầm.

  + Tính toán, kiểm tra cốt thép sàn.

3- Một số chương trình viết bằng Excel.

  + Tính toán tải trọng sàn.

  + Chất tải trọng lên khung.

  + Tính toán, kiểm tra cốt thép cấu kiện cột, dầm, sàn.

 

 

  Tiện ích

- Cài đặt phần mềm.

  + Cài đặt SAP 2000 7.42

  + Cài đặt RCD ( Reinforced Concrete Design )

  + Cài đặt Font UNICODE.

  + Cài đặt Acrobat Reader 5.0

  + Cài đặt Windows Media Player 9.0

- …

 

  Giải trí

1- Truyện vui.

2- Tranh ảnh.

  + Công trình kiến trúc.

  + Tác phẩm hội họa.

  + Phong cảnh.

  + Các loại hoa.

  + Người đẹp.

3- Âm nhạc.

  + Nhạc MIDI

  + Nhạc MP3

4- Phim giải trí.

  + Võ Kungfu 1.

  + Võ Kungfu 2.

  + Võ Kungfu 3.

5- Phong tục Việt Nam ( sưu tầm ).

6- Trò chơi.

  + Cờ tướng.

  + Cờ vua.

  + Cờ carô

 

  Liên kết WebSite.

    Kết nối đến một số Website như:

  + Chính phủ.

  + Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

  + Bộ Xây dựng.

  + Bộ Tài chính.

  + Viện KHCN Xây dựng.

  + Công báo Chính Phủ.

  + Cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Phúc.

  + . . . .

 

  Từ điển Anh Việt.

    . . .:

 

dau trang Trở về đầu trang