LƯU Ý

Sử dụng Từ điển Anh Việt

     Chương trình này viết bằng ngôn ngữ ASP, để chạy được máy của bạn phải cài đặt IIS (Internet Information System). Bạn phải chép chương trình này ra máy tính vì nó có các chức năng thêm, xoá dữ liệu và sử dụng CSDL của Access:

     - Khi cài đặt IIS: trong ổ đĩa C của máy sẽ tạo ra 1 thư mục có tên InetPub. Chép thư mục wwwroot trong thư mục Tu Dien A-V của đĩa CD tài liệu đè lên thư mục wwwroot trong thư mục InetPub. Sau đó ta có thể chạy chương trình trên trình duyệt với địa chỉ: http://localhost/index.htm

     Cách khác: bạn chép chương trình vào 1 thư mục nào đó rồi tạo thư mục ảo cho ứng dụng (bằng Defalt Web Site của Microsoft Management Console) rồi ánh xạ vào thư mục vật lý mà bạn vừa chép vào…